TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

Nasza Spółka zajmuje się świadczeniem usług transportowych, w tym również zagranicznych.
Posiada duży tabor samochodowy, który jest systematycznie unowocześniany, a także regularnie doposażany warsztat napraw.

RODO - REGULAMIN

Szanowni Państwo,

 

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie było możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje: Administratorem Państwa danych osobowych jest Lech-Pol Dystrybucja Sp. z o.o. (zwana dalej „Lech-Pol”); kontakt e-mail: sekretariat@lech-pol.com

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami Przekazaliście.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnym do realizacji porozumienia o dystrybucji produktów Lech-Pol, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”

b) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Lech-Pol dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Lech-Pol, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) analitycznym tj. lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów Lech-Pol, ogólnej optymalizacji działalności handlowej, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Lech-Pol – w związku z prowadzoną sprzedażą produktów, analizy finansowej Lech-Pol, dostosowania oferty handlowej oraz warunków współpracy, w tym specjalnych warunków współpracy, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Lech-Pol, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f) oferowanie produktów i usług bezpośrednio tj. marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Lech-Pol, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Poza celami pierwszorzędnymi wskazanymi powyżej, Lech-Pol może przetwarzać Państwa dane w innych, drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Mowa tutaj o takich celach jak przeniesienie danych do archiwum oraz prowadzenie audytów lub postepowań wyjaśniających.

 

Podmiotami, którym mogą zostać przekazane Państwa dane są:

a) podmioty przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

b) biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową Podmioty powyższe uzyskały lub zyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z Lech-Pol Dystrybucja Sp. z o.o., wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. Lech-Pol Dystrybucja Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wszystkie zgody wyrażane są przez Państwo dobrowolnie i w każdym momencie mogą one zostać wycofane, zarówno wszystkie jak i tylko niektóre z nich dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Lech-pol do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – Lech-pol będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

 

Lech-Pol informuje, że powyższe informacje zostały Państwu przekazane w wykonaniu obowiązku prawnego i nie wymagają od Państwa żadnego dalszego działania.

 

 

 

Dear Customers and Carriers,

 

Fulfilling the obligation to provide information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), hereinafter referred to as the GDPR (General Data Protection Regulation), we would like to inform you that the processing of your data is necessary for the performance of the contract concluded between you and us. The conclusion and performance of the contract would not have been possible without the processing of your data. In order to ensure that you have full control of the ways your personal data are used, we hereby inform you that:

 

The data controller responsible for your personal data is the company Lech-Pol Dystrybucja Sp. z o.o. (hereafter referred to as „Lech-Pol”); e-mail: sekretariat@lech-pol.com.

 

The data controller processes only those personal data which you yourselves have provided us with. The personal data will be processed only for purpose:

 

 a) of performance of the Contract on distribution of the products of Lech-Pol, according to Art. 6. 1. b of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC „GDPR”,

b) of fulfilling the tax-billing obligations, according to Art. 6. 1. c GDPR,

c) archival purpose (for evidence purpose), which is justified with legitimate interest of Lech-Pol concerning securing data in order to prove facts in legal way, according to Art. 6 par;. 1 lit. f GDPR,

d) possible to establish, pursue or defense against claims which are the execution of legitimate interest of Lech-Pol, according Art. 6. 1. f GDPR,

e) of analysis, meaning better product and service selection in order to fulfill the requirements of Lech-Pol customers, commercial activity optimization, service process optimization, knowledge building on Lech-Pol customers - related to the purchase of products, Lech-Pol financial analysis, adjustment of offers of cooperation and cooperation conditions, including special cooperation conditions, which is justified with legitimate interest of Lech-Pol, according to Art. 6. 1. f GDPR,

f) of offering products and services directly, meaning direct marketing purposes, including targeting, which is justified with legitimate interest of Lech-Pol, according to Art. 6. 1. f GDPR.

 

Except from prime purposes, Lech-Pol may process your data also for subordinate purposes - if both purposes are connected. It concerns such purposes as transferring data to archive, conducting audit or investigation procedure.

 

The only entities to which the data may be transferred in the course of performance of the contract were those entities which participated in that performance, that is,

a) recipients of data (entities processing personal data on behalf of the Lech-Pol Dystrybucja Sp. z o.o., business partners, banks, postal operators, carriers, correspondence companies, business information offices, archiving companies, partners providing technical services (eg. development and maintenance of IT systems and websites),

b) the accounting office which conducts our financial reporting. The above entities were given or will be given an access only to those data the processing of which was necessary for the proper performance of the contract.

 

If no contract has been concluded between you and Lech-Pol Dystrybucja Sp. z o.o., then your data is stored pursuant to Article 6.1.f GDPR for archival purposes. Lech-Pol Dystrybucja Sp. z o.o., guarantees each individual whose data it processes the right to access, rectify, erase, and request to restrict the usage of those data. Such an individual may also exercise their right to object to processing, the right to the portability of data in electronic form, and the right to submit a complaint to a supervisory authority.

 

Each and every consent is given voluntary and may be withdrawn in every moment - all and only some of them concerning the processing of personal data.

 

Withdrawal of consent does not affect the Lech-Pol’s right to process data for purpose stated in the consent until it is withdrawn. However, it is possible - complying law provisions - that Lech-Pol will be entitled to process data on other legal basis or for other purpose.

 

Lech-Pol informs that abovementioned data were given as implementation of legal obligations and does not require any of your further actions.

SIEDZIBA FIRMY

ul. L. Okulickiego 21
62-200 Gniezno

SEKRETARIAT

tel. +48 61 425 49 19
fax +48 61 424 52 70


©  P.H.U. Lech-Pol Sp. z o.o.